"HELP.KG" ОНЛАЙН МААЛЫМАТ БОРБОРУ

ТАМЕКИНИ ТАШТА, ДЕН-СООЛУКТУ САКТА!


“Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини керектоонун кесепетинен жана айланадагы тамеки тутунунун (аэрозолдун) таасиринен коргоо жонундо” КР Мыйзамынын жаны редакциясынын долбооруна жана “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (“Жарнама жонундо” КР мыйзамы, Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелер жонундо Кодекси, Кыргыз Республикасынын бузуулар жонундо Кодекси) озгортуулорду киргизуу жонундо” КР Мыйзамынын долборуна
ЖОНГО САЛУУЧУ ТААСИРИН ТАЛДОО

МАЗМУНУ

МАЗМУНУ

КЫСКАРТУУЛАР ЖАНА ТҮШҮНҮКТѲР

1 ПРОБЛЕМАЛАР ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК КИЙЛИГИШҮҮ ҮЧҮН НЕГИЗДѲѲ
1.1 1-проблема. Тамекинин зыяндыгы – тамекиге кѳз карандылык (ТК)


1.2 2-проблема. Насвайды (чегилбеген же түтүнсүз тамеки заттарын) керектѳѳнүн кесепеттери

1.3 3-проблема. Тамекини (тамеки аралашмасын) суутүтүктѳр (кальян) аркылуу керектѳѳнүн кесепеттери

1.4 1.4 4-проблема. Никотин жеткирүүнүн электрондук системаларын колдонуунун кесепеттери

1.5 5-проблема. Тамеки заттарын сатууну жарнамалоо, илгерилетүү жана анын демѳѳрчүлүгү. Тамеки ѳндүрүүчүлѳрүнүн жана алардын дистрибьюторлорунун социалдык-корпоративдик жоопкерчилиги. Соода-сатык жерлеринде тамеки заттарын жайып сатуу (кѳргѳзмѳлѳѳ, демонстрациялоо)

1.6 6-проблема. Тамеки заттарынын таңгагы – жарнамалоо үчүн каражаты жана жери, тамеки заттарынын тигил же бул маркасынын имиджинин ажырагыс элементи

1.7 7-проблема. Тамеки тартпаган адамдардын ден соолугуна айланадагы абада тамеки түтүнүнүн таасиринин кесепеттери

2 МАМЛЕКЕТТИК ЖѲНГѲ САЛУУНУН ВАРИАНТТАРЫ

2.2.1 Жѳнгѳ салуунун ыкмалары

2.2.2 Жѳнгѳ салуучу таасири

2.2.3 Ишке ашыруунун тобокелдиктери

2.2.4 Экономикалык, укуктук, коррупцияга каршы талдоо жана атаандаштыкка таасирин талдоо

2.2.5 Коомдук талкуулардын жыйынтыктары

СУНУШТАЛУУЧУ ЖѲНГѲ САЛУУ

Т-1 Маселелердин дарагы
Т-1-1 Маселелердин дарагы 1. Табл. 1. Никотинди жеткир үүнүн электрондук системаларын кошуу менен тамекинин, тамеки буюмдарынын, тамеки түтүнүнүн курамы


Т-1-2 Маселелердин дарагы 2. Схема 1. Активдүү жана пассивдүү тамеки тарткан адамдын ден соолугуна никотиндин түз таасири

Т-1-3 Маселелердин дарагы 3. Табл. 2. Тамекинин, тамеки буюмдарынын, тамеки түтүнүнүн химиялык токсиндүү канцерогендүү, радиоактивдүү бирикмелери

Т-2-1 Тамеки заттарын керектѳѳ менен шартталган Кыргыз Республикасындагы ѳлүмдѳрдүн деңгээлин баалоо

Т-2-2 Оорулардын негизги түрлѳрү боюнча алгачкы майыптыктын деңгээлин баалоо, Кыргыз Республикасы, 2013-2017-ж.ж

Т-2-3 Тамеки тартууга байланыштуу ѳрттѳн болгон ѳлүмдѳрдү баалоо

Т-3 Кыргыз Республикасынын калкынын арасында тамеки заттарын керектѳѳнүн деңгээлин баалоо

Т-4-1 Соода түйүндѳрүндѳгү жарнама акцияларынын ачык мисалдары

Т-4-2 Бишкек жана Ош шаарларындагы мектептердин жанында тамекинин сатылышын, жарнамасын жана илгерилетүүсүн баалоо, 2017-жылдын декабры

Т-4-3 Бишкек ш. супер- жана гипермаркеттеринде сигареттердин жайгаштыруусу жана сатуусу

Т-4-4 Соода аянты бар стационардык дүкѳндѳрдү, павильондордо жана бѳлмѳсүнүн ичинде соода аянты жок киосктордо сигареттерди жайгаштыруусу жана сатуусу

Т-4-5 Кѳчѳдѳ саткандарда жана дүң соода жерлеринде сигаретти жайгаштырууну жана сатууну баалоо

Т-4-6 Бишкек ш. супер-, гипермаркеттеринде Winston сигаретинин чоң пачкасынын мисалында сатууну илгерилетүүнүн жана жарнаманын салыштырмалуу талдоосу

Т-4-7 Кичинекей киосктон баштап супер-, гипермаркеттерге окшогон соода жерлеринде сигареттерди жайгаштырууга тыюу салынган учурда соода түйүндѳрү бар ишкерлердин чыгымдарын баалоо

Т-4-8 Бишкек ш. коомдук тамактануу бѳлмѳлѳрүндѳ абанын сапатын изилдѳѳ (AQM), 2017-жылдын декабры

Т-5 Эл аралык тажрыйба
Т-5-1 Чегилбеген (түтүнсүз) тамеки заттарын жѳнгѳ салуу боюнча эл аралык тажрыйба.


Т-5-2 Тамеки заттарынын жарнамасын, демѳѳрчүлүгүн, сатылышын илгерилетүүгү жана тамеки заттарын саткан жерлерде сигареттерди жайып сатууга тыюу салуунун эл аралык тажрыйбасы

Т-5-3 Сигареттердин пачкаларында чоң ѳлчѳмдѳгү (пачка үстүнѳн 50% ашык) эскертүүлѳрдү жана жѳнѳкѳй таңгакты киргизүүнүн эл аралык тажрыйбасы

Т-5-4 Эл аралык тажрыйба. Жѳнѳкѳй таңгакты киргизүүнүн жѳнгѳ салуучу таасирин баалоо

Т-5-5 Коомчулукту тамеки түтүнүнүн таасиринен коргоонун натыйжалуу ыкмасы катары коомдук жерлерде жана жумуш орундарда тамеки тартууга толук тыюу салуунун эл аралык тажрыйбасы

Т-5-6 “Жарандардын ден соолугун айланадагы тамеки түтүнүнүн таасиринен жана тамеки керектѳѳнүн кесепеттеринен коргоо жѳнүндѳ” №15-ФЗ Россия Федерациясынын Федералдык Мыйзамын ишке киргизүү тажрыйбасы

Т-5-7 Украинада тамекиге каршы күрѳшүү боюнча мыйзамдык чараларды киргизүү тажрыйбасы

Т-6 Экономикалык талдоо

Т-6-1 Кыргызстанда инфекциялык эмес оорулардын алдын алуу жана алар менен күрѳшүүнүн экономикалык натыйжалуулугун ДССУ тарабынан баалоо: Инвестициялоонун пайдасына аргументтер

Т-6-2 Кыргыз Республикасында тамекиге бааларды жогорулатуунун натыйжалуулугун экономикалык талдоосу. Дүйнѳлүк Банктын отчетунун кыскартылган варианты

Т-6-3 Ден соолукка жана финансылык бейпилдикке тамеки салыгын жогорулатуунун натыйжалуулугун баалоонун дарагы

Т-7 Укуктук талдоо

Т-8 Коррупцияга каршы талдоо

Т-9 Атаандаштыкка таасирин талдоо

Т-9-1 Кыргыз Республикасындагы тамеки заттарынын рыногун талдоо

Т-9-2 Кыргызстанга ѳзүнүн товарын алып келген тамеки заттарынын ата мекендик жана/же чет ѳлкѳлүк ѳндүрүүчүлѳрүнүн түз жана түз эмес чыгымдарын талдоо. Тамеки заттарын керектѳѳнүн кесепеттеринен жарандардын саламаттыгын сактоо боюнча чараларды жакшыртууга чегерүүлѳрдүн болжолдуу ѳлчѳмүн эсептѳѳ

Т-9-3 2018ж. 16 октябрындагы секторлор аралык официалдык тилде ѳткѳн коомдук талкулоонун Чечими (орусча)
2103


Улуттук акысыз телефон аркылуу тамеки тартууну таштоого жардам багыты


КООМДУК ПИКИР & ВИДЕО


2020 жыл

Тамеки тартуу коронавирус инфекциясына чалдыгуу коркунучун чонойтот

"Насвайга тыюу салуу же козомолдоо" - Бишкек ш. тургундарынын ой-пикирлери

"Коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салуу" - Бишкек ш. тургундарынын ой-пикирлери

Соода жайларында тамеки заттардын жайгаштыруусун жана жарнамасына толук тыюу салуу керекби?

Ноябрь-декабрь 2019 ж.

Улуттук онкология жана гематология борборунда даарыланып жаткан бейтап менен болгон маек

Улуттук онкология жана гематология борборунда даарыланып жаткан бейтаптын уулу

КООМДУК ПИКИР
  1. "Тамеки зыяндуубу?" - Бишкек ш. тургундарынын ой-пикирлери

  2. "Насвай зыяндуубу?" - Бишкек ш. тургундарынын ой-пикирлери

  3. "Насвайга тыюу салуу же козомолдоо" - Бишкек ш. тургундарынын ой-пикирлери

  4. "Коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салуу" - Бишкек ш. тургундарынын ой-пикирлери

  5. Соода жайларында тамеки заттардын жайгаштыруусун (к?рг?зм?с?н) жана жарнамасына толук тыюу салуу керекби?

  6. Тамеки ондуруучулор жана импорттоочулар КР рыногуна алынып келинген 1 даана сигаретке 1 тыйындан толоосу керекби?

Сентябрь, 2019 ж.

Тамекинин зыяны: тамекинин таасиринен канча адам каза болот?

Тамеки тартуунун экономикага тийгизген зыяны


Counter [293]


© Онлайн маалымат борбору HELP.KG Баардык укуктар сакталат.